วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ




ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยมี ดร.ดารารัตน์ เป็นผู้สอน
1. ได้เรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. เขียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดารารัตน์ มา ณ ที่นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

New ข่าว

..สวัสดีครับ...พี่น้อง