วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553


dkljdl;jkdldkmldkd

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาเทคโนโลยี


ผมกราบขอบพระคุณท่าน อ.มงคล ภวังคนันท์ และ อ. วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
ทีได้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำ bolg โดยข้าพเจ้าสามารถ
1. นำไปเผยแพร่ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
2. นำไปพัฒนาในด้านการเรียนการสอนต่อไป
3. เด็กนักเรียนที่ได้เรียนรู้ มีความสนใจมาก
ขอบคุณครับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการเรียนวิชาภาษาไทย
โดยมี ดร.ดารารัตน์ เป็นผู้สอน
1. ได้เรียนรู้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. เขียนได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดารารัตน์ มา ณ ที่นี้

New ข่าว

..สวัสดีครับ...พี่น้อง